Wypalanie – zagrożenie pożarowe.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przypomina o zakazie wypalania traw oraz suchych pozostałości roślinnych. Ten bezmyślny i szkodliwy proceder często w sposób niekontrolowany może przeistoczyć się w pożar pobliskiego lasu bądź zabudowań gospodarskich powodując w ten sposób nie tylko zanieczyszczenie atmosfery ale także duże straty materialne a nawet w niektórych przypadkach zagrożenie ludzkiego życia. Znane są również przypadki w których ograniczona widoczność wywołana silnym zadymieniem drogi towarzyszącym wypalaniu poboczy i rowów przydrożnych bądź pól była przyczyną straszliwych w skutkach wypadków samochodowych. Informujemy, że wobec sprawców tego typu pożarów i miejscowych zagrożeń mogą być wyciągane surowe konsekwencje karne.

Przypominamy, że zakaz wypalania traw, łąk, pastwisk, rowów, nieużytkow itp. usankcjonowany jest art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
Z kolei przepisy przeciwpożarowe zawarte w § 40 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wprowadzają zakaz wykonywania w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:
• rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
• palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
W myśl § 4 tego samego rozporządzenia rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, a także zgodnie z § 43 wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach są zabronione.