Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia
alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informuję że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 89-400 Sępólno Krajeńskie,
ul. Sienkiewicza 54 tel. 052 388 83 50, fax. 052 388 83 52, e-mail:
sepolno@kujawy.psp.gov.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 89-400
Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54, e-mail: iod_sepolno@kujawy.psp.gov.pl)
3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, d
i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz
prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób
poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone
są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy
przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich
uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03
01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie danych przez Pani/ Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.