Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia
alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informuję że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 89-400 Sępólno Krajeńskie,
ul. Sienkiewicza 54 tel. 052 388 83 50, fax. 052 388 83 52, e-mail:
sepolno@kujawy.psp.gov.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 89-400
Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54, e-mail: iod_sepolno@kujawy.psp.gov.pl)
3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, d
i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz
prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób
poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone
są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy
przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich
uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03
01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie danych przez Pani/ Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna
– dotycząca monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu
w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (89-400 Sępólno Krajeńskie,
  ul. Sienkiewicza 54 tel. 052 388 83 50, fax. 052 388 83 52, e-mail: sepolno@kujawy.psp.gov.pl).

 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 89-400
  Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54, e-mail: iod_sepolno@kujawy.psp.gov.pl)

 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.